Monmouth Town Council

The market town of Monmouth, situated on the South Wales border, by the banks of the River Wye. The town has historic connections with early Roman and medieval times, and its most famous sons are Henry V and Charles Rolls, of Rolls-Royce fame. With a current population of 10,000 it has easy access to Cardiff, Bristol and the Midlands via motorway links.

http://www.monmouth.gov.uk/

The Robin Hood Inn Is one of Monmouth's oldest buildings. It's restored front doorway dates from the 16th century, and some interior features from the 17th century. In the 18th century, before Catholic emancipation, an upper room here was used to celebrate Mass.

Tafarn Robin Hood Dyma un o'r adeiladau hynaf yn Nhrefynwy. Mae'r drws blaen, sydd wedi ei atgyweirio, yn dyddio o'r 16 ganrif, a rhai o'r nodweddion mewnol o'r 17 ganrif. Yn y 18 ganrif, cyn Rhyddfreinio'r Papyddion, defnyddiwyd uwch ystafell yn y fan hon i weinyddu'r offeren.

The Robin Hood Inn - Blestium Street, Monmouth, United Kingdom

Subjects
Roman Fort The defences of Monmouth's 1st century Roman Fort lie under this building - at right angles to the street; the fort pre-dated the Roman town of Blestium. The western inner defences of the 11th century Norman town also pass under the building, but diagonally.

Caer Rufeinig Maw amddiffyniadau Caer Rufeinig Trefynwy, o'r ganrif 1af, o dan yr adeilad hwn, yn gyfongl i'r stryd. Yn dilyn y gaer, sefydlwyd Blestium, y dref Rufeinig. Yma hefyd y claddwyd amddiffyniadau mewnol gorllewinol y dre Normanaidd, yn yr 11 ganrif, ond yn groes-gongl.

Lloyds Bank - Monnow Street, Monmouth, United Kingdom

Subjects
The King's Head Hotel Circa mid-17th century, reputedly visited by Charles I in 1645, became a posting inn in the late 17th century. In the late 18th and early 19th centuries stagecoaches left here for London. It now includes the former Monmouth Bank (c 1740) and the County Club (c 1877).

Gwesty'r Kings Head Adeiladwyd y dafarn tua chanol y 17 ganrif, a daeth yn dafarn bost wedyn. Dywedir i Siarl 1 ymweld a'r adeilad yn 1645. Gadawai'r goets fawr oddi yma i Lundain yn niwedd y 18 ganrif a dechrau'r 19 ganrif. Bu'r adeilad yn gartref i Fanc Trefynwy (1740) a'r County Club (c 1877) hefyd.

The King's Head Hotel - Agincourt Square, Monmouth, United Kingdom

Subjects
No 1 Agincourt Square Is a rare early 17th century half-timbered building, restored in the late 19th century when shopfront was added. Dated in the apex of the western gable to 1624, it's initials are those of William Roberts, whose grandson rebuilt Drybridge House.

Rhif 1 Sgwar Agincourt Adeilad ffram bren eithriadol a godwyd yn nechrau'r 17eg ganrif a'i adfer yn niwedd y 19eg ganrif pryd yr ychwanegwyd tu blaen siop ato. Ym mhen uchaf talcen gorllewinol y ty mae'r llythrennau W.R., sef William Roberts, a oedd yn dad-cu i atgyweiriwr Ty'r Bont Sych.

Joules - Agincourt House - 1 Agincourt Square, Monmouth, United Kingdom

Subjects
Shire Hall Built in 1724 as a combined assize court and market hall, the statue of Henry V by Charles Peart was added in 1792. The Chartist Trials took place here in 1840. The assize court continued to be held here until 1939.

Neuadd Y Sir Codwyd yr adeilad yn 1724 yn gyfuniad o gwrt brawdlys a marchnad. Ychwanegwyd y cerflun o Harri'r Pumed gan Charles Peart yn 1792. Yn y fan hon, yn 1840, y cynhaliwyd Achosion y Siartwyr. Parhawyd i gynnal y cwrt brawdlys yma tan 1939.

Shire Hall - Agincourt Square, Monmouth, United Kingdom

Subjects
The New Market Hall 1840 Designed by local architect G V Maddox as the produce market, part of the Priory Street development creating a new town centre access road with slaughterhouses beneath. Rebuilt retaining the ground floor facade, after destruction by fire in 1963.

Y Neuadd Farchnad Newydd 1840 Cynlluniwyd hi, gyda lladd-dai o dan y stryd, gan bensaer lleol G V Maddox, fel rhan o ddatblygiad Stryd y Priordy, i roi mynediad newydd i'r dref. Wedi ei difa gan dan yn 1963, ailgodwyd hi gan gadw'r wyneb gwreiddiol.

Monmouth Museum - Priory Street, Monmouth, United Kingdom

Subjects
The Rolls Hall Presented to the people of Monmouth by John Allan Rolls to commemorate the Golden Jubilee of Queen Victoria in 1887. Architect was F.A. Powell and the cost was £8,000. In 1992 it was converted from a public hall into a public library.

Neuadd Rolls Cyflwynwyd y neauadd i drigolion Trefynwy gan John Allan Rolls yn 1887 i goffau Jiwbili Aur u Frenhines Victoria. Y pensaer oedd F.A. Powell a'r gost oedd £8,000. Er 1992 mae'r neuaadd yn cael ei defnyddio fel llyfrgell gyhoeddus.

Monmouth Library - Whitecross Street, Monmouth, United Kingdom

Subjects
Judges' Lodging This building has its origins as an early C16 town house, becoming the 'Labour in Vain' inn around 1756. It became used as the Judges' Lodging for the Monmouth Assizes before 1835, and as the Militia Officers' Mess in teh 1870's.

Llety'r Barnwyr Gwreiddiwyd yr adeilad hwn fel ty trefol yn gynnar yn yr 16eg ganrif. Erbyn tua 1756 roedd yn dafarn 'Labour in Vain'. Cyn 1835 fe'i ddefnyddiwyd fel LLety'r Barnwyr ar gyfer Brawdlys Trefynwy ac fel Ystafell Fwyta Swyddogion y Milisia tua 1870.

27 Whitecross Street, Monmouth, United Kingdom

Subjects
The Angel Inn This site began life as Robert le Ffrere's shop around 1240. For the next 400 years it had various uses, becoming the church brew house by 1613. From about 1700 it became The Angel Inn until 1965 when it was returned to its former use as a shop.

Tafarn yr Angel Oddeutu 1240 dyma lle'r oedd siop Robert de Ffrere. Yn ystod y 400 mlynedd ganlynol fe'i defnyddiwyd argyfer nifer o ddibenion ac yn 1613 dyma lle'r oedd bragdy'r eglwys. O tua 1700 ymlaen dyma lle'r oedd Tafarn yr Angel. Yn 1965 daeth yn siop eto.

The Angel Hotel - St Mary's Street, Monmouth, United Kingdom

Subjects