Photographer Maksim Golyanitskiy

46 photos
Photo of Black plaque number 30717
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Anastasia Aleksandrovna Kirpichnikova stone plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 30979
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of White plaque number 31057
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of White plaque number 31306
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31499
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Dmitri Ilyich Ulyanov, Aleksandr Ilyich Ulyanov, Vladimir Ilyich Lenin, Maria Alexandrovna Ulyanova, and 2 others
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 27951
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 27952
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of I. B. Deiss black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 30730
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Vasiliy Ivanovich Bayushev and Savva Nilovich Ogon-Doganovskiy black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Grey plaque number 30732
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Grey plaque number 30733
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 30729
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of August Chaudet black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 30790
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31132
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of August Chaudet black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Fyodor Osipovich Leevchak black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Anna Ilyinichna Yelizarova-Ulyanova and Olga Ilyinichna Ulyanova multicoloured plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Fyodor Osipovich Leevchak black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Ivan Alexandrovich Goncharov black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Fyodor Osipovich Leevchak black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Vladimir Ilyich Lenin white plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Dmitri Ilyich Ulyanov white plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31553
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of August Chaudet black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Stone plaque number 30716
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 30789
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Grey plaque number 30980
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Stone plaque number 31051
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Stone plaque number 31052
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31053
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31054
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Oleg Pavlovich Modnikov black plaque
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31056
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Stone plaque number 31131
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Grey plaque number 31276
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Marble plaque number 31309
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31375
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31500
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31537
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of Black plaque number 31552
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons
Photo of White plaque number 39150
Maksim Golyanitskiy on Wikimedia Commons