Ruzena Chocheles

Aged unknown

Commemorated on 1 plaque

Ruzena Chocheles [full inscription unknown]

English translation: Ruzena Chocheles

Deidesheimer Str. 12, Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin, Germany where they lived