William Jessop
(1745-1814)

Died aged 69

William Jessop (23 January 1745 – 18 November 1814) was an English civil engineer, best known for his work on canals, harbours and early railways in the late 18th and early 19th centuries.

DbPedia
Wikidata Wikipedia

Commemorated on 4 plaques

Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site Pontcysyllte Aqueduct and Canal was designated a site of Outstanding Universal Value and placed on the World Heritage List on 27th June, 2009. The 11 mile/18 kilometre World Heritage Site starts at Gledrid Bridge near Chirk and extends to the Horseshoe Falls above Llangollen, where water is taken from the River Dee to feed the canal system. It is the first World Heritage Site in the United Kingdom to straddle two Countries, Wales and England. The site was built between 1795 and 1808 and represents the work of two outstanding figures, Thomas Telford and William Jessop. Pontcysyllte Aqueduct is the highest navigable aqueduct ever built and is recognised internationally as a masterpiece of civil engineering.

Trevor Basin, Llangollen Canal, Pontcysyllte, United Kingdom where they was

Cromford Canal Opened 1794 Engineered by William Jessop and Benjamin Outram It ran 14.5 miles from Cromford to Langley Mill and played a pivotal role in the transformation of the Derwent Valley.

High Peak Junction, Cromford Hill, Cromford, United Kingdom where they built (1794)

William Jessop 1745-1814 Civil Engineer lived here 1784-1805

37 Appleton Gate, Newark-on-Trent, United Kingdom where they lived

Dyfrbont Pontcysylle Aqueduct Thomas Telford (1757-1834) Ganwyd yn yr Alban ac wedi gweithio fel saer maen, cafodd Telford ei benodi fel Syrfewr Gweithiau Cyhoeddus Sir Amwythig yn 1787. Cafodd swydd Asiant Cyffredinol ar gyfer Camlas Ellesmere yn 1793 ac yr oedd yn gyfrifol am holl waith y gamlas. Yr oedd y ddwy Ddyfrbont, Y Waun (1801) a Phontcysyllte (1805), yn arloesol yn eu hadeiladwaith. Ym Mhontcysyllte adeilad- wyd un cafn haearn bwrw hir o naill ben y bont i'r llall i eistedd ar bileri cerrig 126 troedfedd (38.2m) uwchben Afon Dyfrdwy, a'r cafn yn cario'r dŵr a'r Ilwybr hallo. Yr oedd Telford yn gyfrifol am gannoedd o weithiau eraill ledled Prydain Fawr, yn cynnwys y ffordd newydd rhwng Amwythig a Chaergybi a honno'n mynd trwy bentref Froncysyllte ger pen arall y ddyfrbont. Gwahoddwyd ef i fod yn Llywydd cyntaf Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn 1820 a daliodd yr anrhydedd honno hyd ei farwolaeth. Thomas Telford (1757-1834) Born in Scotland and having worked as a stonemason, Thomas Telford was appointed Surveyor of Public Works for Shropshire 1787. He was appointed General Agent for the Ellesmere Canal in 1793 and was responsible for all the work on the canal. The two aqueducts - Chirk (1801) and Pontcysyllte (1805) - were innovative in their construction. At Pontcysyllte a continuous cast iron trough was fabricated on top of stone pillars to carry the canal and towpath 126 feet (38.2m) above the River Dee. Telford was responsible for hundreds of other works throughout Great Britain, including the new road from Shrewsbury to Holyhead which passes through the village of Froncysyllte near the other end of the aqueduct. He was invited to become the first President of the Institution of Civil Engineers in 1820, an honour he held until his death. William Hazledine (1763-1840) Yr oedd Telford yn ei alw "Yr archgonsunwr ei hun, Myrddin Hazledine"! Ganwyd William Hazledine yn Sir Amwythig a datblygodd ei fusnes gwaith haearn yn yr Amwythig. Yn 1796 gwnaeth yr holl drawstiau a cholofnau ar gyfer Melin Bage- ffatri gyntaf y byd gyda fframwaith haearn. Sefydlodd ffowndri ym Mhlas Kynaston, llai na milltir o'r safle hwn, yn 1800 ac enillodd gytundeb y gwaith haearn ar gyfer y ddyfrbont ya Y oedd yn gyfrifol am wneud yr haeam i gyd e gludo i'r safle, ac yna am adeiladu's cafn 1007 troedfedd (305m) o hyd i gario'r gamlas dros Ddyffryn Dyfrdwy. Yr oedd Haziedine yn gyfrifol am gyflenwi haearn ar gyfer nifer o bontydd Telford ledled y wiad Yng Nghymru yr oedd hyn yn cynnwys pontydd crog y Fenai a Chonwy, a Phont "Waterloo" ym Metws y Coen William Hazledine (1763-1840) Telford called him "The Arch-conjurer himself, Merlin Hazledine"! William Hazledine was born in Shropshire and developed his iron- works business in Shrewsbury. In 1726 he supplied the iron beams and columns for Bage's Mill - the world's first iron framed factory. He established a foundry at Plas Kynaston, less than a mile from this site, in 1800 and won the ironwork contract for this aqueduct He was responsible for making all the iron, transporting it to site and building the 1007 ft (305m) long trough to carry the canal over the Dee Valley. Hazledine was responsible for supplying the ironwork for a number of Telford's bridges throughout the country. In Wales, these included the suspension bridges at Menai and Conwy and the "Waterloo Bridge at Betws y Coed. William Jessop (1745-1814) Ganwyd yn Nyfnaint, ac aeth William Jessop yn brentis at John Smeaton, "Tad Peirianeg Sifil. Yn 1772 dechreuodd weithio fel peiriannydd ymgynghol ar ei ben ei hun a daeth yn beirian nydd profiadol ac uchel ei barch ym maes camlesi, afonydd, draenio tir a gwaith tebyg. Yn 1791 cafodd ei benodi fel Peiriannydd Ymgynghorol ar gyfer camlas Ellesmere, a fwriadwyd i gysylltu afonydd Merswy, Dyfrdwy a Hafren. Jessop a benderfynodd lwybry gamlas a llywio'r ddeddf berthnasol drwy'r broses Semedoor Wea Telford gael ei benodi fel Asiant Cyffredinol ro Jessopped yeste cywiro a chymeradwyo cynlluniau ac argymhellion Telfowa redd ddau yn cydweithio ar brosiect sylweddol hefyd yn yr Alban a 1805 hyd at farwolaeth Jessop. Mae Camlas Caledonia, yn medeg o for Iwerddon ger Fort William hyd at För y Gogledd yn Invermess William Jessop (1745-1814) Born in Devon, William Jessop was apprenticed to John Smeaton, "the Father of Civil Engineering. In 1772 he started working as a Consulting engineer in his own right and became a most experienced and respected engineer in the field of canals, rivers, drainage and similar works. In 1791 he was appointed consulting engineer for the Ellesmere canal, which was intended to join the rivers Mersey, Dee and Severn with each other. Jessop decided the route of the canal and steered the relevant Act through the Parlia- mentary process. After Telford was appointed as General Agent Jessop's role was to consider, correct and approve Telford's plans and recommendations. The two also worked together on a significant project in Scotland from 1803 until Jessop's death. The Caledonian Canal runs from the Irish Sea near Fort William to the North Sea at Inverness.

English translation: Aqueduct Pontcysylle Aqueduct Thomas Telford (1757-1834) Born in Scotland and working as a mason, Telford was appointed Surveyor of Shropshire Public Works in 1787. He was given the post of General Agent for the Ellesmere Canal in 1793 and was responsible for all the work of the canal. The two Waterbridges, Y Waun (1801) and Pontcysyllte (1805), were innovative in their construction. At Pontcysyllte building- one long cast-iron trough was extended from one end of the bridge to the other to sit on stone pillars 126 feet (38.2m) above the River Dee, with the trough carrying the water and the Salting Way. Telford was responsible for hundreds of other works across Great Britain, including the new road between Shropshire and Holyhead which passed through the village of Froncysyllte near the other end of the waterway. He was invited to be the first President of the Institute of Civil Engineers in 1820 and held that honor until his death. Thomas Telford (1757-1834) Born in Scotland and having worked as a stonemason, Thomas Telford was appointed Surveyor of Public Works for Shropshire in 1787. He was appointed General Agent for the Ellesmere Canal in 1793 and was responsible for all the work on the canal. The two aqueducts - Chirk (1801) and Pontcysyllte (1805) - were innovative in their construction. A continuous cast iron trough was fabricated on top of stone pillars to carry the canal and towpath 126 feet (38.2m) above the River Dee. Telford was responsible for hundreds of other works throughout Great Britain, including the new road from Shrewsbury to Holyhead which passes through the village of Froncysyllte near the other end of the aqueduct. He was invited to become the first President of the Institution of Civil Engineers in 1820, an honor he held until his death. William Hazledine (1763-1840) Telford called him “The arch-consul himself, Myrddin Hazledine”! William Hazledine was born in Shropshire and developed his ironworking business in Shropshire. In 1796 he made all the beams and columns for the Bage Mill- the world's first factory with an iron frame. He established a foundry at Plas Kynaston, less than a mile from this site, in 1800 and won the ironworks contract for the aqueduct. He was responsible for making the entire haeam and transporting it to the site, and then for constructing a 1007-foot (305m) long trough to carry the canal over the Dyffryn Deafness. Haziedine was responsible for supplying iron for a number of Telford bridges across the countryside In Wales this included the Menai and Conwy suspension bridges, and the “Waterloo” Bridge at Metws y Coen William Hazledine (1763-1840) Telford called him “The Arch-Conjurer himself, Merlin Hazledine”! William Hazledine was born in Shropshire and developed his ironworks business in Shrewsbury. In 1726 he supplied the iron beams and columns for Bage's Mill - the world's first iron framed factory. Ha un foundry a Plas Kynaston, meno di un mile del sito, nel 1800 e ha vinto il contratto ironwerk per questa aqueduct. È stato responsabile per creare tutte le ferro, trasferire al sito e construire il trò 1007 ft (305m) lungo per il canale a Dee Valley. Hazledine was responsible for supplying the ironwork for a number of Telford's bridges throughout the country. In Wales, these included the suspension bridges at Menai and Conwy and the “Waterloo Bridge at Betws y Coed. William Jessop (1745-1814) Born in Devon, William Jessop apprenticed to John Smeaton, “Father of Civil Engineering. In 1772 he began to work as a consulting engineer on his own and became an experienced and respected mountain engineer in the field of canals, rivers, land drainage and similar works. In 1791 he was appointed as Consultative Engineer for the Ellesmere canal, which was intended to connect the rivers Merswy, Dee and Severn. Jessop who decided canal route and navigated the relevant act through the process Semedoor Wea Telford was appointed as General Agent ro Jessopped yeste corrected and approved Telfowa plans and recommendations redd both collaborated on a significant project also in Scotland and 1805 up to death of Jessop. The Caledonia Canal, runs from the east of Ireland near Fort William up to the North För at Invermess William Jessop (1745-1814) Born in Devon, William Jessop was apprenticed to John Smeaton, “the Father of Civil Engineering. In 1772 he began working as a Consulting engineer in his own right and became a most experienced and respected engineer in the field of canals, rivers, drainage and similar works. In 1791 he was appointed consulting engineer for the Ellesmere canal, which was intended to join the rivers Mersey, Dee and Severn with each other. Jessop decided the route of the canal and steered the relevant Act through the Parliamental process. After Telford was appointed as General Agent Jessop's role was to consider, correct and approve Telford's plans and recommendations. The two also worked together on a significant project in Scotland from 1803 until the death of Jessop. The Caledonian Canal runs from the Irish Sea near Fort William to the North Sea at Inverness. [AWS Translate]

Pontcysyllte Aqueduct & Trevor Basin Visitor Centre, Pontcysyllte, United Kingdom where they was