Rustamyan Vardges Arshakovich

Aged unknown

Commemorated on 1 plaque

ԱՅՍ ՏԱՆԸ 1971-1984 ԹԹ ԱՊՐԵԼ Է ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐՈՍ ԱՎԱԳ ՍԵՐԺԱՆՏ ՎԱՐԴԳԵՍ ԱՐՇԱԿԻ ՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆԸ В этом доме 1971-1984 гг жил Герой Советского Союза старший сержант Рустамян Вардгес Аршакович

English translation: 1971-1984 FROM 1971-1984 TO THE FIRST DAY OF THE YEAR. Hero of the Soviet Union, Senior Sergeant Rustamyan Vardges Arshakovich, lived in this house from 1971-1984 [AWS Translate]

2/1 Griboyedov Street, Yerevan, Armenia where they lived