Nikolaj Alexjenko

Aged unknown

Commemorated on 1 plaque

Nophotosqr
Nikolaj Alexjenko